có tính ngẫu nhiên
câu, diễn đạt
1.ランダム​​

Thảo luận, đóng góp