có tính nhân tạo
câu, diễn đạt
1.じんいてき 「人為的」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VI
NHÂNジン、ニン
ĐÍCHテキ