có tính tất nhiên
câu, diễn đạt
1.ひつぜんてき 「必然的」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẤTヒツ
NHIÊNゼン、ネン
ĐÍCHテキ