có tính thụ động
câu, diễn đạt
1.じゅどうてき 「受動的」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘNGドウ
THỤ,THỌジュ
ĐÍCHテキ