có tính xã giao
câu, diễn đạt
1.しゃこうてき 「社交的」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIAOコウ
シャ
ĐÍCHテキ