có tính xã hội
câu, diễn đạt
1.ソシアル​​

Thảo luận, đóng góp