có trái tim mềm yếu
câu, diễn đạt
1.もろい 「脆い」​​

Thảo luận, đóng góp