có trạng thái tốt
tính từ
1.こうちょう 「好調」​​
câu, diễn đạt
2.こうちょう 「好調」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢOコウ
ĐIỀUチョウ