cố vấn pháp lý
câu, diễn đạt
1.こもんべんごし 「顧問弁護士」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẤNモン
BIỆN,BIỀNベン、ヘン
HỘ
CỐ