có ý định
động từ
1.かんむり 「冠する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có ý định

1. có ý định đến nhà bạn chơi
友達の家へ冠する

Kanji liên quan

QUAN,QUÁNカン