có ý nghĩa
1.ゆういぎ 「有意義」​​
câu, diễn đạt
2.いみ 「意味する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
NGHĨA
HỮUユウ、ウ
VỊ