cóc
danh từ
1.ガマ​​
2.がま​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cóc

1. chất độc của cóc
ガマ毒
2. nhựa cóc
ガマの脂