cốc dùng trong phòng thí nghiệm
câu, diễn đạt
1.ビーカ​​

Thảo luận, đóng góp