cốc vại uống bia
câu, diễn đạt
1.ジョッキ​​

Thảo luận, đóng góp