cocain
danh từ
1.コカイン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cocain

1. Thu giữ chất cocain
コカインに対する手入れ
2. Mua bán chất cocain
コカインの売買をする