còi xe lửa
1.きてき 「汽笛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÍ
ĐỊCHテキ