con báo
danh từ
1.ひょう 「豹」 [BÁO]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ con báo

1. báo đen
黒豹

Kanji liên quan

BÁOヒョウ、ホウ