con báo sư tử
câu, diễn đạt
1.プーマ​​

Thảo luận, đóng góp