con bọ cạp
danh từ
1.さそり 「蠍」 [HẠT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠTカツ