con cung quăng
danh từ
1.ボウフラ​​

Thảo luận, đóng góp