con đầu lòng
danh từ
1.はつご 「初子」 [SƠ TỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
ショ