con đường chông gai
câu, diễn đạt
1.なんろ 「難路」 [NẠN LỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NẠN,NANナン
LỘロ、ル