con đường dùng tạm thời
1.かせつどうろ 「仮説道路」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠOドウ、トウ
GIẢカ、ケ
THUYẾTセツ、ゼイ
LỘロ、ル