con đường thẳng
câu, diễn đạt
1.ちょくろ 「直路」 [TRỰC LỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỰCチョク、ジキ、ジカ
LỘロ、ル