con đường tình yêu
câu, diễn đạt
1.こいじ 「恋路」 [LUYẾN LỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LUYẾNレン
LỘロ、ル