con giòi nhặng xanh
câu, diễn đạt
1.さし​​

Thảo luận, đóng góp