con hải ly
danh từ
1.ビーバー​​
2.ビバ​​

Thảo luận, đóng góp