con kiến
danh từ
1.あり 「蟻」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ con kiến

1. tổ kiến
蟻洞
2. Cảm giác kiến bò
蟻走感

Kanji liên quan

NGHỊ