con mắt thiển cận
câu, diễn đạt
1.にくがん 「肉眼」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỤCニク
NHÃNガン、ゲン