con ngựa có cánh
câu, diễn đạt
1.てんば 「天馬」 [THIÊN MÃ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン