con ngựa không thể thuần phục
danh từ
1.あくば 「悪馬」 [ÁC MÃ]​​
câu, diễn đạt
2.あくば 「悪馬」 [ÁC MÃ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ