con người ngày nay
câu, diễn đạt
1.こんじん 「今人」 [KIM NHÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIMコン、キン
NHÂNジン、ニン