con nhặng
danh từ
1.あおばえ 「青蝿」 [THANH *]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THANHセイ、ショウ