con quay hồi chuyển
câu, diễn đạt
1.ジャイロスコープ​​

Thảo luận, đóng góp