con rể
danh từ
1.むこ 「婿」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẾセイ