con tốt
danh từ
1.ふ 「歩」 [BỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘホ、ブ、フ