con trai trưởng
danh từ
1.ちゃくなん 「嫡男」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NAMダン、ナン
ĐÍCHチャク、テキ