cong bố
1.こうふ 「公布」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク
BỐ