công công
danh từ
1.かんがん 「宦官」 [HOẠN QUAN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOẠNカン
QUANカン