cổng dẫn ra vườn
câu, diễn đạt
1.にわきど 「庭木戸」 [ĐÌNH MỘC HỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ
MỘCボク、モク
ĐÌNHテイ