cộng đồng Châu âu
danh từ
1.イーシー​​
câu, diễn đạt
2.イーシー​​
3.イーユー​​

Thảo luận, đóng góp