cống hiến hết mình cho
câu, diễn đạt
1.うちこむ 「打ち込む」 [ĐẢ (nhập)]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬP
ĐẢダ、ダアス