công nghệ cao
câu, diễn đạt
1.ハイテク​​

Thảo luận, đóng góp