công nghệ sinh học
câu, diễn đạt
1.バイオインダストリ​​
2.バイオテクノロジー​​

Thảo luận, đóng góp