công nghệ thông tin
danh từ
1.インフォメーションサイエンス​​
câu, diễn đạt
2.インフォメーションサイエンス​​

Thảo luận, đóng góp