công nguyên
1.しんきげん 「新紀元」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KỶ
TÂNシン
NGUYÊNゲン、ガン