công nhân cơ khí
câu, diễn đạt
1.メカ​​

Thảo luận, đóng góp