công nhân đứng máy
câu, diễn đạt
1.ブルーカラー​​

Thảo luận, đóng góp