công nhân tạm thời
câu, diễn đạt
1.てま 「手間」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦシュ、ズ
GIANカン、ケン