công quán
danh từ
1.こうかん 「公館」 [CÔNG QUÁN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク
QUÁNカン